ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/กาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปยุทธศาสตร์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด และคำสั่งที่ 11/2559 เรื่องบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ข้อ 4 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการกำหนดนโยบาย วางแผนและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา และกำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาภายในจังหวัด เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ดำเนินการจัดทำและสรุปผลการใช้การแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี แบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี

ศักดิ์ดา ข่าวอาชญากรรม/ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959