ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 9:30 น.ที่ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน ในระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค.60 จัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 รุ่นครบใน 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม มีทัศนคติการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม และยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในหมู่บ้านและตำบล อันนำไปสู่การพัฒนายกระดับหมู่บ้านของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรนี้ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย

กิตติ ประชาไท

Cr.ที่ทำการปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพ ข่าว

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959