ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น ณ ศาลาวัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง ตำบล ท่าพุทราอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อผลการศึกษาและร่างมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ได้รับเกียรติ เชิญ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมาเป็นประธานพิธีเปิด การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ต่อร่างผลการศึกษาและร่างมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง โดยมี..นาย สมชาย ปัญญากาญจน์ ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน ..ตามที่บริษัทไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด มีโครงการจะพัฒนาโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล คลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีการนำวัตถุเหลือใช้จากเกษตรเช่น ต้นกล้าไม้ เศษไม้ แกลบ ไม้ยูคาลิป ใบอ้อย เหง้ามัน สำปะหลัง มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเป็นการนำวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรเช่น ไม้และเปลือกไม้ กับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อมาผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิงชนิดอื่นจากต่างประเทศเช่นน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
2. ทำให้เกิดการจ้างงานโดยการพิจารณาจ้างแรงงานท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมกับลักษณะงานเป็นอันดับแรก เพื่อให้โอกาสแก่คนในชุมชนโดยรอบโครงการ
3. การจ่ายภาษีให้กับท้องถิ่นเพื่อนำมาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นที่ชุมชน
4. มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
5. เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน ชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นจากการค้าขาย ร้านอาหาร และอื่นๆเป็นต้นสรุปรายละเอียดโครงการ
โครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงของ บริษัทไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ทั้งหมด 85-2-78.7 ไร่ โดยภายในพื้นที่ของบริษัทจะมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงคิดเป็นพื้นที่ 23 – 1-9 0.7 ไร่ และโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินจากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก คิดเป็นพื้นที่ 62 – 0-80 8 ไร่ (ที่ตั้งโรงไฟฟ้า)โครงการไฟฟ้าชีวมวลมีกำลังผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์โดยวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม้และเปลือกไม้เป็นเชื้อเพลิง มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) โครงการไฟฟ้าจะมีการติดตั้งหม้อไอน้ำขนาด 60 ตัน/ช้วโมงจำนวน1ชุด และเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบ กังหันไอน้ำ(Steam Turbine Generator STG)ขนาด 15 วัตต์จำนวน 1 ชุดการนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับลักษณะและความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงได้เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการตลอดจนผลกระทบในภาพรวมโครงการทั้งทางบวกและทางลบในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโดยอาศัยหลักวิชาการและหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการรวมทั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนิน การประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสังคมและผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีส่วนช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการดำเนินการของโครงการ การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุงโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงของบริษัทไบโอเพาเวอร์แพลนท์จำกัดมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 
สำหรับชาวบ้านหมู่บ้านตำบลและในเขตคลองขลุง อำเภอคลองขลุง เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประมาณ 1, 500 กว่าคนได้แสดงความคิดเห็นและเห็นชอบในการประชุมครั้งทึ่2.ผ่านไปด้วยดี บริษัทไบโอ พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด และบริษัทที่ปรึกษาฯรู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อให้การประชุมในวันนี้สร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการและการใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการเพื่อให้บริษัทได้นำความข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลรวมทั้งข้อเสนอแนะของท่านมาใช้ปรับปรุงมาตรการให้มีความครอบคลุมมากที่สุด
CR.นางสาวทัศนีย์ ฝึกวาจา เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 
พงศภัค มั่นดี ข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959