ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วษท.สุพรรณบุรี เปิดประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 42 เผยข่าวดีได้รับคัดเลือกตัวแทนภาคกลางแข่งในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี64

วษท.สุพรรณบุรี เปิดประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 42

นายถาวร  ทิพวรรณ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่1 และการเปิดประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2564 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสุพรรณบุรี โดยมี สมาชิก อกท. อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

วษท.สุพรรณบุรี เปิดประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 42

การเปิดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์3ข้อ คือ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและคามเป็นเลิศทางวิชาการของสมาชิก 2.เพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 3.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเป็นพลเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการประชุมครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันทักษะทั้งหมด14ทักษะ และมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 451คน

วษท.สุพรรณบุรี เปิดประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 42

นางน้ำอบ วิเศษสุข อาจารย์ที่ปรึกษา เปิดเผยเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในปีนี้ทาง วษท.สุพรรณบุรี จากการสนับสนุนโครงการจาก นายถาวร ทิพวรรณ ผอ. นายสุรพรชัย  อินพรหม รอง ผอ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน (หัวหน้าโครงการ) วษท.สุพรรณบุรี ได้รับการประเมิณผลงานการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี2564 โดยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเป็นตัวแทนของภาคกลาง แข่งขันในระดับประเทศ ใน 3ประเภท จากทั้งหมด7 ประเภทคือ ประเภทที่2 ครู บุคลากรทางการศึกษานำไปใช้และขยายผลดีเด่น ประเภทที่4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ประเภทที่5 ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น

วษท.สุพรรณบุรี เปิดประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 42

โดยคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเมิณผลงานการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 110 แห่งได้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีการทำเกษตรแบบธรรมชาติในกับ นักศึกษา เกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลโครงการ แบ่งการการประเมิณเป็น2ระดับ คือ ระดับภาคและระดับประเทศ

เฉลิมพล เวชอาภรณ์ จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959