ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันเสาร์ที่ ๑๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พื้นที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบางบัวทอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคเอกชน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นแบบครั้งที่ ๕ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ๙๐ ครัวเรือนยากจน ๙๐ ครัวเรือนแห่งความพอเพียง จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนนทบุรี ในการพัฒนาคุณภาพให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้กระบวนการ การชี้เป้าชีวิต การจัดทำเข็มทิศชีวิต การบริหารจัดการชีวิต และการดูแลชีวิต ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จำนวน๔ ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางบัวทอง และตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เช่น รถเข็น รถสามล้อถีบ เตาปิ้งลูกชิ้น เพื่อให้หัวหน้าครัวเรือนใช้ประกอบอาชีพดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว่ต่อไป

เบิ้ม เมืองนนท์/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959