ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการ “การศึกษาออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค” ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. อธิบดีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมประชุมสนทนากลุ่มร่วมกับข้าราชการในจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ในโครงการศึกษา ออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในวันนี้ เป็นเพราะ กรมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเป็นอย่างมาก เพราะ ท้องถิ่นอำเภอ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนายอำเภอ มีการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมฯ รวมถึงสนับสนุนภารกิจในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่อำเภอให้กับนายอำเภอมาอย่างต่อเนื่องในการสานต่อนโยบายต่างๆ ของกรมฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารจัดการขยะ การพัฒนาการศึกษา การดูแลเด็กเล็ก การดูแลผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพของพี่น้องประชาชน ซึ่งถือได้ว่าท้องถิ่นอำเภอเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดีกล่าวต่อว่า กรมฯ ขอฝากถึงผู้บริหารทุกท่าน ในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้สำเร็จ เช่น การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เพราะเด็กเล็กที่อายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต โดยขอให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี ไม่มีปิดเทอม รวมถึงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทุกๆวัน อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเรื่องการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ที่ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นนั้น ก็เพื่อให้สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยาก โดยช่วยกันทำหน้าที่สำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว

และวันนี้การที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อร่วมติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอในจังหวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ในการร่วมรับฟังข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และผมหวังว่าทุกท่านจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการผลักดันโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไป อธิบดีกล่าวตอนท้าย

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959