ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

นนี้ (22 กันยายน 2560) เวลา 09.30 น. พลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 เพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนให้มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับงานส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการจัดทำแผนฯ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องได้รับการพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ได้มาตรฐาน และแนวทางการติดตามประเมินผลแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานไปสู่ การรับรู้ของสาธารณชนด้วย​
เบิ้ม เมืองนนท์ : รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959