ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่าน กุลดา พันธ์เตี้ย

“ชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน”
วันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ. ณห้องประชุม วัชรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเฉลย อยู่ปาน ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ในนามคณะกรรมการจัดการประชุมผู้นำผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือได้ รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาตามวงรอบ 3 เดือนต่อครั้ง ของลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดถาคเหนือ และครั้งนี้ จะจัดขึ้น ที่จังหวัดกำแพงเพชร ในการสัมมนาครั้งนี้ กำหนดจัด การประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง กับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 121 วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณหอประชุม วัชรนารี โรงเรียกำแพงเพชรพิทยาคม
เมื่อเวลา 13.30น. ประธานเปิดงาน
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านกุลดา พันธ์เตี้ย เป็นประธานในพิธี นายเฉลย ยู่ปาน ประธาน ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการสัมมนาผู้นำผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำ ผู้บริหาร วิทยากรและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน
ได้ มีโอกาส พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดจนได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินการกิจการลูกเสือชาวบ้าน
ได้ ได้รับทราบความเคลื่อนไหวในกิจการลูกเสือชาวบ้านและร่วมรณรงค์ร่วมพลังลูกเสือชาวบ้านให้มีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
ให้ ให้มีการตื่นตัว และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือชาวบ้านให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของลูกเสือชาวบ้าน
การประชุม สัมมนาผู้นำผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือรวมถึงหน่วยงานของตำรวจตระเวนชายแดนและผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในครั้งนี้รวม 400 คน ซึ่งรูปแบบ การประชุม มีทั้งบรรยายพิเศษการ แนะนำผลงานกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ที่ 31 32 33 และ34 ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน
ประธานในพิธี
ท่านกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ได้กล่าวเปิดการ ประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 110 ในวันนี้กิจการลูกเสือชาวบ้านกำเนิดขึ้นตั้งแต่พ. ศ. 2514 เป็นต้นมาและยังอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะๆเป็น องค์กรของประชาชน ดำเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นองค์กรที่ปลูกฝังให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญคือสร้างความรักความสามัคคีในสังคมและหมู่คณะ โดยใช้ระบอบประชาธิปไตยและยึดมั่นปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัด ลูกเสือชาวบ้านจึงเป็นพลังสำคัญที่จะสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุขและปรองดอง
และได้ เชิญชวน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการมาสัมมนาครั้งนี้ได้เที่ยวชมเมืองกำแพงเพชร และของดีกำแพงเพชรให้เป็นที่ประจักษ์ กับบรรดา ประชาชน และผู้นำ ที่มาในครั้งนี้ด้วย
หลังจาก ประธาน กล่าวเปิด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคณะ ลูกเสือชาวบ้าน ได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป
วิโรจน นสพ.ประชาไท /รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959