ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองขลุง นายสมเกียรติ เปลี่ยนทองคำ นำ กำนันผู้ใหญ่กล่าว คําปฏิญาณตน

“วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

วันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้จัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยทรงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ( เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระองค์ท่าน และเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข “ให้แก่ประชาชนทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันนี้วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น ณ. ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำโดยนายสมเกียรติเปลี่ยน ทองคำ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองขลุง ได้นำบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ร้องเพลงชาติ และ กล่าวคำปฏิญาณตน บริเวณ หน้าอำเภอคลองขลุง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
ในการนี้ นายวิสิษฐ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง ได้เป็นประธาน การจุด เทียนธูป สักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ทำความเคารพฯ เป็นเสร็จพิธี หลังจากนั้นได้เป็น ประธานใน พิธีทางสงฆ์ ณ หอประชุมรัตนคชาธาร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง เพื่อเป็นสิริมงคล ใน”วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” และได้มอบเกียรติคุณ เกียรติบัตรให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรฯแพทย์ประจำตำบล ที่ได้ปฏิบัติงาน เป็นที่ดีเด่น ในวันนี้ด้วย หลังจากนั้น ได้ ได้ดำเนินการ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ในวันนี้ในคราวเดียวกัน 

วิโรจน์ เรื่อศรีจันทร์ นสพ. ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959