ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“ธนาคารน้ำใต้ดินตามรอยพ่อ”
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น ณห้องประชุมพิพัฒน์กรโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
โดย นางณภัทร์ นุสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม ทางโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมได้มีการกำหนดการจัดการ อบรม ในหัวข้อธนาคารน้ำใต้ดินก้าวตามรอยพ่อ ทางโรงเรียนได้รับการประสานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก(กอ.รมน.ตาก) ในการร่วมกันบริหารน้ำในโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมโดยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมเป็นไปอย่างยั่งยืนและบรรลุวัตถุประสงค์ ทางโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมจึงได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินตามรอยพ่อในวันนี้ ได้มีผู้ เข้าร่วมในการรับฟังการอบรมหลายฝ่าย อาทิเช่น
พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.รมน.ตาก ,ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ, คณะสงฆ์ ประชาชน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง หมู่ 6 บ้านน้ำดิบ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
วัตถุประสงค์ที่จัดโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากพื้นที่หมู่ 6 และโดยรอบของ ตำบลวังประจบ โดยเฉพาะบ้านน้ำดิบเป็นพื้นที่แห้งแล้งมายาวนานไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำดื่มในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบันได้อาศัยน้ำ ที่พอจะประทังไปจนกว่าจะมีฝนตกอีกครั้ง ในช่วงฤดูฝนประชาชนถึงเก็บกักน้ำไว้ใช้ดื่มในยามฤดูแล้ง ซึ่งช่วงฤดูแล้งจะแล้งมาก น้ำไม่มีดื่มน้ำใช้ ซึ่งเป็นปัญหากับนักเรียนทางโรงเรียนต้องไปขอน้ำจากภาคประชาชน ให้นักเรียนดื่มและใช้ในยามไม่มีน้ำ เป็นอย่างนี้มานานมาก ทาง กอ.รมน.จังหวัดตากท่านได้ประสานกับ สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณเพื่อมาให้ความรู้ ในการ คิดพัฒนาโครงการน้ำใต้ดินตามรอยพ่อขึ้นในวันนี้
โดย ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผอ.สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ได้บรรยายหลักการธนาคารน้ำใต้ดินละวิธีการทำ ให้กับทางโรงเรียนฯและผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
หลังจากนั้นทางโรงเรียนและผู้ร่วมการอบรมได้ลงปฏิบัติการทำตามหลักการ ธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งในบริเวณโรงเรียนได้ดำเนินการในครั้งนี้ 7 บ่อเป็นบ่อที่กักเก็บน้ำ ลงไปไว้ใต้ดิน เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกจะมีน้ำ พอที่จะเก็บไว้ใต้ดิน เมื่อยามฤดูแล้งจะได้ สูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้บริโภค
ผลที่จะได้รับ น่าจะได้ผลภายในอีก 1 ปีข้างหน้าทางโรงเรียนและเด็กนักเรียนและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงจะได้รับผลจากหลักการนี้ ของโครงการ”ธนาคารน้ำใต้ดินก้าวตามรอยพ่อ”นี้ เป็นอย่างมาก
ภาพ/ข่าว/ผอ.ณภัทร์ นุสิทธิ์
วิโรจน์ นสพ.ประขาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959