ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

(วันนี้) 12 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรับฟังปัญหาและความต้องการภาคเกษตรกรเพื่อการพัฒนา จัดโดยหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เป็นการเปิดเวทีรับทราบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรรายย่อยในระดับตำบล เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และเชื่อมโยงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี จำกัด ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา เป็นต้น ในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็งด้วยความร่วมมือแบบประชารัฐ ในโอกาสนี้ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอไทรน้อย นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ นายก รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ร่วมมอบกล้าไม้ให้กับเกษตรกรด้วย

เบิ้ม เมืองนนท์ นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959