ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดงานประเพณีทิ้งกระจาก ประจำปี 2560
แจกจ่ายข้าวสาร เครี่องอุปโภค บริโภค และค่าพาหนะ
ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
18 กันยายน 60 เวลา 09.00 น. มิลนิธิกล่าวเปิดงานประเพณึ
ทิ้งกระจาด ประจำปี 60 พร้อมค้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์
กรรการและเลขาธิการมูลนิธิฯ คุฌสัก กอแสงเรือง กรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการฯ
คณะผู้ช่วยกรรมการฯ เจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร
และอาสาศิลปิน ร่วมในพิธีแจกจ่ายข้าวสาร และเครื่องอุปโภค
บริโภค ซึ่งมูลนิธิได้จัดเตรียมไวั ทั้งสิ้น จำนวน 20,000 ชุด
นอกจากนี้ยังมอบค่าพาหนะให้แก่ผู้ยากไร้ที่มารอรับสิ่งของ
โดยมี พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ร่วมเป็นประธานในพิธี เปิดงาน ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
กรุงเทพฯ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้ความ
ช่วยเหลือสงเคราะห์บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุก
ชนชั้น ทุกศาสนา ไม่เลือกเพศ และวัย ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และตาย
ตลอดรวมทั้งด้านการศึกษามาเป็นปีที่ 107 แล้วโดยเริ่มจากการ
ช่วยเหลือเก็บศพไร้ญาติ และขยายเป็นการสังคมสงเคราะห์
และการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ มีหน่วยงานในเครือข่าย
ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนจีนหัวเฉียว และสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน
ประเพณีทิ้งกระจาด เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ
ซึ่งปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยพุทธกาล และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปีแล้วโดยการนำ
สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงล้บ แล้วนำมา
แจกจ่ายให้ทานแก่ผู้ยากไร้ ที่มารับของแจกทาน และยังแจก
จ่ายมอบให้แก่องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง
ในปี 2560 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ่ง ได้จัดงบประมาณการจัดงานประ
เพณีทิ้งกระจาด เป็นจำนวนเงิน 13,500,000 บาท
สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน

เด็กบาง นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959