ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561 พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบฯ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อธิบดีเปิดเผยว่าการสอบในครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 24, 436 คน แบ่งเป็นระดับสูง 1,663 คน ระดับกลาง 9 ,810 คน ระดับต้น 10,913 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 836 คน และผู้อำนวยการสถานศึกษา 1,214 คน โดยแบ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิสอบในรอบเช้า ช่วงเวลา 9.00 – 11.30 น. จำนวน 11,473 คน ซึ่งมีผู้เข้าสอบจริง จำนวน 9,870 คน ขาดสอบจำนวน 1,603 คน และสำหรับรอบบ่าย ช่วงเวลา 14.00 น. – 16.30 น. มีผู้มีสิทธิเข้าสอบจำนวน 12,963 คน ซึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวน 11,055 คน ขาดสอบจำนวน 1,908 คน รวมมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 20,925 คน คิดเป็นร้อยละ 85.63 ของผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด โดยจะดำเนินการบรรจุครั้งแรกจำนวน 9,895 อัตรา ซึ่งบัญชีจะมีอายุ 1 ปี เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ผู้สอบจะต้องเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป(สอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ จะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยผู้ที่สอบผ่านจะต้องส่งผลงานที่ประสบความสำเร็จและวิสัยทัศน์ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

อธิบดีกล่าวต่อว่า การตรวจกระดาษคำตอบ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบได้ ขอให้ผู้เข้าสอบอย่าได้หลงเชื่อและให้แจ้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือท้องถิ่นจังหวัดทราบได้ทันที และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้เข้าสอบทุกท่านที่ให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมการอย่างดียิ่ง จนทำให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ช่วยเหลือการดำเนินการสอบในครั้งนี้ด้วยความทุ่มเท เอาใจใส่ และละเอียดรอบคอบ ทำให้คณะกรรมการฯ มั่นใจในความโปร่งใส บริสุทธิ์ และความยุติธรรมที่ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959