จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment)

0
1151
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่ากระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมการจัดหางานดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co – Payment) โดยการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยนายจ้างและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงาน ส่วนผู้จบการศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อนเว้นแต่ผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างกำลังศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563 การเข้าร่วมโครงการมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การลงทะเบียนนายจ้าง/สถานประกอบการและนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน
    ในเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบ Transcript ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการเข้าลงทะเบียนในระบบแจ้งตำแหน่งงานว่างและจำนวนลูกจ้างที่ต้องการรับเข้าทำงาน
  2. การตรวจสอบเอกสารข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร และสถานประกอบการว่าอยู่ในระบบของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไข จึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
  3. การ Matching งาน สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการเมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้ว ให้ Download สัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกัน และ upload สัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง
  4. เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง หากถูกต้องจึงอนุมัติผลการจ้างงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
    สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ตามระดับวุฒิการศึกษาให้กับลูกจ้าง ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และแจ้งข้อมูลการจ่ายเงินให้ลูกจ้าง พร้อมส่งหลักฐานให้กรมการจัดหางานภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป และกรมการจัดหางานจะเป็นผู้โอนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งหลักฐานจากนายจ้าง/สถานประกอบการแล้ว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-580-7796 หรือ 086-468-3181หรือสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าว ทีมงาน เบนซิน หนังสือพิมพ์ #ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959