ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ในการ สร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา9.30.น ณ. หอประชุม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ในการสร้างองค์ความรู้อย่างยืน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ให้กลับ กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนจากอำเภอทุกอำเภอของจัวหวัด เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาล 9 และเป็น การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร์ธรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 โดยให้ผู่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ และเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง ในการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา และสร้างความตระหนักถึงความรักชาติเชิดชูสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างเสริมความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมให้มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือความประมาณ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงพัฒนาความสัมพันธ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ร่วมกันเพื่อประโยชน์สุข รวมไปถึงการลดความแตกแยก แตกต่างความคิด เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสันติ ด้วยความมี่นคง และยั่งยืน
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959