ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ในการ สร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา9.30.น ณ. หอประชุม โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ในการสร้างองค์ความรู้อย่างยืน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ให้กลับ กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเฉพาะผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นตัวแทนจากอำเภอทุกอำเภอของจัวหวัด เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาล 9 และเป็น การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร์ธรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 โดยให้ผู่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ และเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง ในการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา และสร้างความตระหนักถึงความรักชาติเชิดชูสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างเสริมความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมให้มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือความประมาณ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงพัฒนาความสัมพันธ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน ร่วมกันเพื่อประโยชน์สุข รวมไปถึงการลดความแตกแยก แตกต่างความคิด เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสันติ ด้วยความมี่นคง และยั่งยืน
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959