ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อเวลา 10.00น.วันพฤหัสบดีที 22 มีนาคม 2561 นาย คมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ที่ เทศบาลตำบล มหาราช อำเภอ มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนาย วรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าววัตถุประสงค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

นาย วรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จังหวัดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการด้านการเกษตร

ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและได้รับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตทางเกษตร อย่างครบวงจรในคราวเดียวกันซึ่งจังหวัดพระครศรีอยุธยาได้กำหนดเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ในกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกกฏหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกบริหารศัตรูพืช คลินิกสาธารณสุข และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง

การจำหน่าย ผลผลิตทางการเกษตร และ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยิ่งยืน ของ อำเภอ มหาราช และมีเกษตรกรมาร่วมงานเข้ารับบริการทางเกษตร ไม่น้อยกว่า 400 ราย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959