ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

(วันนี้) วันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เป็นการรับรองการบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนาหรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งโล่การรับรองมาตรฐาน GECC แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการบริการด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และความสามัคคีขององค์กรในการพัฒนาและรักษาคุณภาพการให้บริการประชาชนไปสู่เป้าหมายตามมาตรฐาน GECC โดยจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินนโยบายนนทบุรี 4.0 (สะอาด สดวก สบาย และมีความปลอดภัย) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในปีที่แล้วจังหวัดนนทบุรีได้รับรางวัล
ศูนย์บริการร่วมภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Government Center ได้รับการรับรองการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Center Contact จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่ามีการบริการที่มีมาตรฐาน ส่วนในปี พ.ศ.2560 นี้ จังหวัดนนทบุรีมีจำนวน 4 หน่วยงาน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ได้แก่
1. สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี
2. เทศบาลนครนนทบุรี
3. ศูนย์ราชการสะดวกเทศบาลนครปากเกร็ด
4. สำนักงานประปาสาขานนทบุรี
ซึ่งนับเป็นผลงานความสำเร็จจากการดำเนินนโยบายนนทบุรี 4.0 อย่างแท้จริง

เบิ้ม เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959