ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กราบเรียน ท่านนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ท่านนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ดิฉัน นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เลือกโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคลองบางตลาด ในครั้งนี้
ขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 1,285 คน จัดการเรียนการสอน 2 โปรแกรม คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ Mini English Program
ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว โครงการสวนสมุนไพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนปลอดขยะ สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคคลบาท เพื่อปลูกฝังเจตคติการใช้พลังงานอย่างประหยัด รู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้ปฏิบัติตนเป็นปกตินิสัยยั่งยืน

ท้ายนี้ในนามของโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วย ความยินดียิ่ง

เบิ้ม เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959