หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก แท็ก สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

แท็ก: สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ลำดับการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ให้แก่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและสหกรณ์

กรณีพนักงานของบริษัท A (นายจ้าง) ซึ่งเป็นหนี้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเป็นหนี้กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยนั้น เมื่อนายจ้างได้รับแจ้งจากสหกรณ์เพื่อให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดของพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ตามกฎหมายสหกรณ์และได้รับแจ้งจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างรายเดียวกันนำส่งกรมสรรพากรเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแจ้งให้ทราบตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายจ้างจะดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและลูกหนี้สหกรณ์อย่างไรนั้น บทบัญญัติมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ ซึ่งได้กำหนดเป็นบทบังคับให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐ และเอกชนผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔0...

สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างไร

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมเงินทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบ โอนมาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ซึ่งนับเป็นแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภท ในการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการให้เงินกู้แก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิต การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย นางสาวลลิตา...

เกษตรกรยุคไม่ร่วมใจ หยุดเผา

เกษตรกรยุคไม่ร่วมใจ หยุดเผา ใช้วิธีการไถกลบทดแทนการเผา ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดการเผา ลดหมอกควัน ลดต้นทุนการผลิต ทำการเกษตรปลอดภัย ไร้ปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นเมืองสีเขียว

Block title

- Advertisement -
Banner Astafoam ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม โทร.098-591-9959 Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 เฉาก๊วยแท้ อร่อยที่สุดในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ 090-225-1465

MOST POPULAR

HOT NEWS