หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก แท็ก ข่าวกำแพงเพชร

แท็ก: ข่าวกำแพงเพชร

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เพื่อใช้เป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี...

อบรมพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดกำแพงเพชร ณ .สวนเกษตรโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร .ร่วมด้วย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย...

โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษาประจำปี 2561 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม

เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ.บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลตำบลไทรงาม ได้จัดโครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษาประจำปี 2561 นางสุมาลี อินทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรงาม มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ.มนตรี บุญมี ปลัดเทศบาลตำบลไทรงาม เป็นประธานเปิด โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษาประจำปี 2561 โดย นางภณัชษา บุญมี...

ถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร นายสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา พร้อมด้วยปลัดอำเภอ,หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ,นายกอปท.ทั้ง 3 แห่ง,กำนันทั้ง 3 ตำบล และ ทีมงานขับเคลื่อนระดับตำบลทั้ง 3 ตำบล ได้ร่วมให้การต้อนรับ...

กำแพงเพชร นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทนนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00. น. ณ.หอประชุมรัตนคชาธาร อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพช นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน รกท.พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน...

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้พิการ 127 ราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2561 เวลา 09.00 น.นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน พร้อมด้วย นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นพ.วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร น.ส.รุจน์จิณี สุภวรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นายรวีโรจน์...

“การขับเคลื่อนส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา .09.00น. ณ ห้องประชุมอำเภอขาณุวรลักษบุรี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ไกล่เกลี่ยอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระดับอำเภอตามโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ในการประชุมครั้งนี้ นายอุทัย ทะริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม ในวาระประชุม ตามวาระโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ให้สามารถดำเนินงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ชุมชนสามารถจัดการความขัดแย้ง ด้วยระบบกลไกของเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของชุมชน และแจ้งนโยบาย...

กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอขาณุวรลักษบุรี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ห้องประชุมอำเภอชั้น 2 อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในอำเภอ โดยใช้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นผู้ขับเคลื่อนตามหลักการพื้นที่ร่วมคิดร่วมทำและ ร่วมรับผิดชอบซึ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาชนมีการดูแล และสุขภาพของตนเองอย่างจริงจังโดยใช้แนวคิดเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของรัฐ ประชาสังคม และเอกชนตามแนวทาง...

“ธารน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” ครอบครัวรันทด เลี้ยงลูก 3 คน ป่วยเป็นโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรง นอนติดเตียง นาน 18 ปี

เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.หมู่บ้านนาไร่เดียว ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพขร นางสุชาดา สีสุรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง นายกกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและกิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง นายปรีดี ทาเอื้อ ปลัดอำเภอคลองขลุง ร.ท.วิรุณ มีโภคา...

“โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และซักซ้อมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าทีฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร”

วันที่27มกราคม2561เวลา09.00นณ.โรงแรมเพชรโฮเต็ล จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพีธี การสัมมนา "โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และซักซ้อมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าทีฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร"ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร และสื่อมวลชน วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยถือได้ ว่าเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการงานพื้นที่เชิงบูรณาการ นำนโยบายของรัฐบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปปฎิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข...

Block title

- Advertisement -
Banner Astafoam ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม โทร.098-591-9959 Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 เฉาก๊วยแท้ อร่อยที่สุดในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ 090-225-1465

MOST POPULAR

HOT NEWS