ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อเวลา 10.00น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ที่ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวนกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ พร้อมกับ นาย ชูเกีรติ เขียวฉอ้อน นายก สมาคม คนพิการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนพิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนหลายคนเข้าร่วมในพิธีนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของคนพิการ จึงมีนโยบายส่งเสริมสบับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561 เพื่อ ส่งเสริมและสับสนุนการแสดงศักยภาพของคนพิการ

สร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการในทุกๆด้านทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมและการเมือง เพื่อระดมการสบับสนุนแก่คนพิการเพื่อศักดิ์ศรีและความเป็นอยุ่ของคนพิการ ในกิจกรรมได้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการและองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการและนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ ในงานได้มีคนเข้าร่วมมากกว่า 3000 คน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959