ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายสมัคร โชติวรรณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ เขาร่วมสัมมนา ป.ป.ส.ภาค 6 และเครือข่ายสื่อมวลชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวัฒนา เกิดผล ผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานเปิดงาน ณ. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สร้างและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทางการดำเนินงานภายใต้ แผนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้มีบทบาทในการสนับสนุนและเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างการรับรู้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินงานของรัฐบาล ให้บรรลุนำไปสู่เป้าประสงค์ คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ประกอบด้วย สมามาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8 แห่ง และกองทัพภาคที่ 3

ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไท

Cr.วิรัตน์ ฟักคำ

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959