ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

การประชุมสัญจร ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัด ภาคเหนือ โดยนายกสมาคม ประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง17 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ.โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมสัญจรชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยนายศรัณยพงษ์ วงศ์นาคพงษ์ นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงายงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมสัญจรในครั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร เป็น เจ้าภาพในการจัดประชุมสัญจร ซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ละจังหวัด แนวทางการประชุมในด้าน การปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองท้องที่ พ. ศ.2457 การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน และการนำนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและหน่วยงานอื่น มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพบปะแรกเปลี่ยน ประสบการณ์ ต่างๆในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมและได้บรรยายให้ความรู้แนวทางการ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เสริมความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมประประชุมสัญจรได้นำแนวทางปฏิบัติงานไปใช้ในการ บําบัดทุกข์บํารุงสุข กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัด อำเภอ ตำบลของตนเอง ต่อไป

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959