ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

“โครงสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกำแพงเพชร”เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมลิไทโรงแรมเพชรอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด”โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 “โดยมี..นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร นายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ฯลฯเข้าร่วมงานโครงการสร้างความร่วมมือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกำแพงเพชร 
นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน.. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อนที่เราได้รับผลกระทบอยู่นั้นได้แก่ภัยแล้ง น้ำท่วมพายุ รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อพืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ทั้งสิ้น อาจถึงขั้นวิกฤต กลายพันธุ์หรือสูญพันธุ์ได้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ(ภาวะโลกร้อน)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ .
1 สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม
2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3 เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
#กิจกรรมประกอบไปด้วย #
1 .การจัดขยะมูลฝอยชุมชน
2 .การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนและ
3 .การลดการใช้พลังงาน ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันมีชุมชนและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 52 แห่ง 29 แห่ง
ตามลำดับการดำเนินงานด้านการจัดขยะประกอบไปด้วยการทอดผ้าป่าขยะ ขยะรีไซเคิลการ จัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิลร้านค้าศูนย์บาท การทำสิ่งประดิษฐ์จากวัตถุเหลือใช้และปีงบประมาณพ. ศ. 2561 สามารถลดปริมาณขยะได้ทั้งสิ้น 3,74 4.40 ตันรถคาร์บอนเครดิตได้จำนวน 2,920.75 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(ton co2e) #ในการประชุมสัมมนาในวันนี้มีกิจกรรมประกอบไปด้วย.
1.การนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 25561
2 .การบรรยายพิเศษเตรียมตัวรับอย่างไรจากภัยภาวะโลกร้อน
3.นโยบายการจัดการขยะของ มท.๑
ๆ 4.ธนาคารน้ำใต้ดินกับการจัดการขยะ 5 .การจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนต้นแบบจำนวน 10 ฐานโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทนและยังได้รับความอนุเคราะห์พิธีกรดำเนินรายการจากคุณอรวรรณ ปาลัวตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส จากสถานีวิทยุ อสม .จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานศึกษา คณะครูนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 100 คน

พงศภัค นสพ.ประชาไท รายงาน
CR.อ.สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959