ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดึงเด็กเยาวชนกว่า 400 คน รณรงค์ยุติความรุนแรง เน้นสร้างครอบครัวอบอุ่น เอื้ออาทร และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม

ที่ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยดึงเด็กเยาวชนเข้าร่วมกว่า 200 คนนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทางสังคมมาโดยตลอด จะเห็นได้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการสร้างครอบครัวอบอุ่น ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมถึง ปัญหาสังคมด้านต่างๆ สามารถลดลง โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง ดังนั้น จึงส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ได้มีการเดินรณรงค์ไปทั่วเกาะเมือง และชุมชน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959