ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด ได้ออกหน่วยบริการประชาชน ณ.วัดทุ่งหันตรา หมู่ที่ 10 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังแขม จัดเตรียมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น บริเวณวัดทุ่งหันตรา หมู่ที่ 10 ตำบลวังแขม ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดบูธเปิดบริการประชาชน ทุกหน่วยงาน และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ได้จัดนิทรรศการนำสินค้าโอทอป ของตำบลบางแขมออกมาจัดจำหน่าย ให้กับประชาชนและ ส่วนราชการที่เยี่ยมชม

เวลา 08.30.น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายก อบจ.กำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ได้เยี่ยมชมการให้บริการแก่ราษฎร ของหน่วยงานต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรและเยี่ยมชมการสี ข้าวกล้องแบบโบราณ ของหมู่บ้านทุ่งหันตรา เป็นสินค้า โอทอปของตำบลวังแขม โดยเฉพาะ“กลุ่มข้าวกล้อง บ้านทุ่งหันตรา” ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของอำเภอคลองขลุง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ทดลองสีข้าว และตำข้าว กับกลุ่มชาวบ้านด้วย

เวลา 10.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ พบปะพี่น้องประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ ณ.ศาลาการเปรียญวัดทุ่งหันตรา นาย ชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และร่วมดำเนินกิจกรรม โดยมอบทุนการศึกษา แต่เด็กนักเรียน ของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 10 ทุน และมอบทุนอุปการะเด็กผู้ด้อยโอกาส ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 10 ทุน นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอคลองขลุง ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชรนำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัด ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ ได้รับทราบนายสมเกียรติ เปลี่ยนทองคำ กำนันตำบลวังแขม บรรยายสรุปสภาพพื้นที่ของตำบลวังแขม ท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวข้อราชการ และ รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาออกโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ทำให้ทราบถึง ข้อมูลทั่วไปและสภาพปัญหา ของพี่น้องชาวตำบลวังแขม และความจำเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการโครงการครั้งนี้ มุ่งหวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับบริการช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กับประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆทั้งนี้ต้องขอบคุณ คณะหัวหน้าส่วน ราชการทุกภาคส่วน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมโครงการ บําบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชน 
เวลาต่อเนิ่อง ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงตอบปัญหาความต้องการของราษฎร หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเสร็จภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเดินทางกลับ

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959