ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

พระเจ้าไม้ซ้อ พระประธานและพระพุทธรูปไม้แกะสลัก การดำเนินการ โดยผู้ใหญ่บุญมี บางจริง และชาวคณะปากเกร็ด ได้นำกฐินและผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561

ร่วมแรงร่วมใจมาถวายสร้างศาลาการเปรียญที่วัดพระเจ้าไม้ซ้อ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่สร้างขึ้นปีพุทธศักราช 2537 ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่ ประจำวัดคือของหลวงพ่อพระเจ้าไม้ซ้อ เดิมทีวัดชื่อวัดทุ่งกล้วยโพธาราม วัดเก่าวัดเดิมของแม่เมาะในอดีตตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ 194 หมู่ 5 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สังกัดขณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ชาวแม่เมาะเขามาทำบุญพร้อมเพรียงกันทุกหมู่บ้าน ซึ่งถือว่าวัดทุ่งกล้วยเป็นวัดเก่าแก่ดังเดิมก่อนวัดอื่นๆ ในชุมชนภายในวิหารมีพระประธานและพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ขนานนามว่าพระเจ้าไม้ซ้อ ทำด้วยไม้ลงรักปิดทองทั้งองค์

เมื่อปีพุทธศักราช 2534 ชาวบ้านได้มีการอพยพ หมู่บ้านจากอำเภอแม่เมาะ มาตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นมา ชื่อหมู่บ้านเมาะพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และได้มาตั้งวัดใหม่ขึ้นมาชื่อวัดเมาะพัฒนา จนปัจจุบัน

ได้เปลี่ยนชื่อ ว่าวัดพระเจ้าไม้ซ้อ ตามชื่อของพระประธาน สาเหตุที่อพยพเนื่องจากการขยายบ่อเหมืองลิกไนต์ของอำเภอแม่เมาะ ทางการได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้ชาวบ้านส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ย้ายไปอยู่อำเภอแม่เมาะ ที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดให้ อีกส่วนหนึ่งก็อพยพมาตั้งที่บ้านแม่เมาะพัฒนา

ในปัจจุบันมีประชากร จำนวน 175 ครัวเรือน และได้ดำเนินการ นิมนต์หลวงพ่อไม้ซ้อเป็นพระพุทธรูปแกะสลักขึ้นทั้งฐานและองค์พระเป็นที่นับถือของสาธุชนทั่วไป ได้เดินทางมากราบขอพรได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ และได้มีการบนบานศาลกล่าวก็สำเร็จ จึงถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดประจำหมู่บ้าน

ประชาชนจึงนำกฐินมาทอด ณ ที่วัดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวคณะอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมเงินยอดกฐินทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 1,516,578.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ได้มอบให้เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าไม้ซ้อ(วัดเมาะพัฒนามหามงคล) ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยมีรายชื่อผู้ดำเนินการ
1 นายบุญมี นางลันทม บางจริง  2 พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ 3 ร้อยตำรวจโทอนันต์ คุณวลัยลักษณ์ พวงมะลิต 4 คุณธงชัย เอี่ยมท้วม 5 คุณสิทธิชัย อบรมทรัพย์ 6 คุณยงยุทธ สงวนนาม  7 คุณกมล วิริยานุทัย 8 คุณจิระ สถิตกิจพิเชษ 9 คุณหาญเดช พันทวี 10 ร้อยตำรวจตรีชำนาญ อยู่ศรี 11 คุณเสน่ห์ คุติมา กลั่นกราย 12 คุณอำพล แพรศรี 13 ดาบตรี สวิทย์ สิทธิภาพ 

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959