ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00น. อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอขาณุวรลักษบุรี นายอัครเดช แจ้งอยู่ พัฒนากรอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้มีเกียรติ เชิญชวนลงทะเบียน และรับของที่ระลึกและอาหารว่าง และรับหน้าที่ มัคคุเทศก์ ในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วย นายสุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี และสื่อมวลชน ประชาสัมพัธ์ ดำเนินโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชนให้มีความโดดเด่น มีความพร้อม บนอัตลักษณ์ ของชุมชน ท่องเที่ยว รวมทั้ง เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในเชิงคิดสร้างสรรค์ความสามารถนำมาต่อยอดชุมชนได้อย่างเหมาะสม และเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในวันนี้ นายณรงค์ ขัยจำรัส นายอำเภอ ขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วย พัฒนากร อำเภอขาณุวรลักษบุรี นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทุกตำบล กำนัน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสื่อมวลชน

โดยท่านนายอำเภอนำขบวนเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมเปิดหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านแสนตอ หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่17 ตำบลแางมะค่า บ้านใหม่ธงชัย หมู่ที่ 21 ตำบลปางมะค่า ทั้ง3หมู่บ้านเป็นชุมชนเป้าหมาย หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “มาคืนเดียว เที่ยว 3 หมู่” เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิด หมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น ณ. แก่งเกาะใหญ่ ตำบลปางมะค่า เริ่มจาก เวลา8.00น. หลังเคารพธงชาติ ท่านนายอำเภอได้นำคณะบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณ หน้าอำเภอขาณุวรลักษบุรี

เวลาต่อเนื่องท่านนาย อำเภอได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านแรกบ้านแสนตอหมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ เป็นจุดแรก เยียมชม
“ถิ่นคนผมแดง “เยี่ยมครอบครัวคนผมแดง และได้รับการต้อนรับจากกลุ่มชาวบ้านครอบครัวผมแเดง ได้เล่าความเป็นมาของคนผมแดง ให้กับคณะผู้ที่มาเยี่ยมได้รับทราบ วัดน้อยวรลักษณ์ ชึ่งจุดนี้มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ ในการเสด็จประพาสต้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แสนตอ เป็นเมืองเมืองหนึ่ง ที่พระองค์เสด็จ พระราชดำเนินมาประทับแรม 1 คืน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2449 ปัจจุบันหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ยังมีให้เห็นอยู่ เช่น สัญลักษณ์ จปร.ที่วัดน้อยวรลักษณ์ ถิ่นคนผมแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนคนผมแดง ที่ได้เฝ้า พระองค์ท่านในครั้งนั้นจุดที่ 3 วัดสว่างอารมณ์ ไหว้พระขอพรหลวงพ่อโต เป็นศูนย์รวม จิตใจของชาวแสนตอพระพุทธรูปเก่าแก่อายุนับร้อยปีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดในจุดนี ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุให้การต้อนรับคณะ และได้นำสินค้า OTOP มาจำหน่าย ณ.หน้าบริเวณ วัดสว่างอารมณ์ และหลังจากนั้นผู้รำชุมชนได้เล่าถึง ประวัติวัดสว่างอารมณ์และหลวงพ่อโต ให้คณะได้รับทราบ และผู้สูงอายุ ได้แสดง การรำขอพร หลวงพ่อโต ให้คณะได้รับชมเสร็จท่านนายอำเภอนำคณะกราบขอพรหลวงพ่อโตเวลาต่อเนื่องคณะท่านนายอำเภอเดินทางไปต่อที่ตำบลปางมะค่า
หมู่บ้านทรัพย์เจริญ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน ชุมชนงาม..ตามวิถีถิ่น
แวะสัมพัส บ้านทรัพย์จริญ หมู่บ้านที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า การใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่งดงามตามวิถีถิ่น จุดนี้ นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า ได้ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปประวัติและความเป็นมาของชุมขนมีศูนย์เรียนรู้ทอผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม, ผ้าชาวบ้านทอมือ ลายผีเสื้อกับดอกไม้ ,หัตถกรรมพื้นบ้าน, เสื้อ กระเป๋า เชือกถัก ตะกร้าเชือกฟาง ชาวบ้านยังมีอาชีพเสริมหาเห็ดโคน ใกล้ชุมชนด้วย

และที่นี่ ชุมชนทอผ้าเป็นผู้ชายอีกด้วยจึงเป็นทีมาคำว่า “ว้าย ผู้ชายทอผ้า” หรือ “ต้าย ตาย ผู้ชายทอผ้า” หลังจากคณะฯเยี่ยมชมศูนย์แสดงสินค้าและได้ซื้อสินค้าแล้ว จึงพักรับ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ซึ่งชุมชนบ้านทรัพย์เจริญได้จัดเตรียมต้อนรับ หลังจากนั้นเดินทางเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้า
และ วัดทรัพย์ตามิ่ง ตั้งอยู่หมู่เดียวกัน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน อีกแห่งหนึ่ง จุดจุดนี้ หนุ่มสาวในชุมชนได้ทำการแสดง ให้กับ คณะได้ชม และผู้สูงอายุในชุมชนได้เล่าถึงประวัติของหมู่บ้านให้รับทราบ
เวลาบ่ายคณะฯเดินทางผ่าน ลัดเลาะผ่านอุโมงค์ธรรมชาติป่าไม้มุ่งหน้าสู่ บ้านใหม่ธงชัย แก่งเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 21 ต.ปาง มะค่าหมู่บ้านใหม่ธงชัย “มาที่เดียวเที่ยวได้ทั้งวัน”” แก่งเกาะใหญ่ น้ำใสไหลเย็น เป็นแหล่งพักผ่อน น่านอนกางเต็นท์ เที่ยวแหล่งธรรมชาติ ชมปราบน้ำมันมิ้นท์
หลากหลายกิจกรรมการท่อวเที่ยว เช่นแวะถ่ายภาพทิวทัศน์ที่จุดเช็คอินบ้านใหม่ธงชัย เล่นน้ำที่แก่งเกาะใหญ่ ,ชมศูนย์เรียนรู้การเกษตร ,บ้านกะลา ,ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ,นั่งรถอีแต๋นจมป่าชุมชนเพื่อศึกษาธรรมชาติ
สุดท้ายแวะชม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผู้ช่วยเสน่ห์ ชมสินค้าจากบ้านใหม่ธงชัย ะทิ ผลิตภัณฑ์จากกะลาน้ำมันมิ้น น้ำยาบ้วนปาก ส้มโอขาวแตงกวา และพลาดไม่ได้กับการชิมน้ำ ลาวาหลากรส สดชื่น และฟังลุงสำรวยทวีทรัพย์ ราดน้ำมันมิ้นวัย 95 ปี เล่าประสบการณ์ อยู่อย่างสุขใจในสวนเกษตร หลังจากนั้นคณะเยี่ยมชมได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเติมเต็มส่วนที่ยังไม่สมยูรณ์ เพื่อจะได้ให้สมบูรณ์ และช่วยกัน ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP จังหวัดวิถีของอำเภอขาณุวรลักษบุรีให้เป็นที่ประจักษ์กับนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชม ที่จะมีพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 หลังจากนั้นคณะฯได้ชมและซื้อ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เรียบร้อยจึงเดินทางกลับ
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน
CR.: คลิป :ไลฟ์สด: อ.สุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959