ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชื่นชมผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายการต้อนรับ และมี พระญาณไตรโลก เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดฯ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ฝ่ายสงฆ์ ถวายรายงานผลการดำเนินงานพระญาณไตรโลก กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการศาสนา และดำเนินโครงการต่างๆ 14 โครงการ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาเถระสมาคม โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”ในการที่จะเสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาอย่างจริงจังและต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 4 ปีแล้ว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากการที่มีประชาชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มากกว่า 7 แสนคน หรือ เกินกว่าร้อยละ 90 ของประชากรชาวพุทธทั้งหมดในจังหวัดฯ และการที่คนในจังหวัดอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้ศีลธรรมอันดีทั้งนี้ ทางจังหวัดฯ ได้กำหนดให้วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นศูนย์ประสานงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระหว่างภาครัฐ ประชาชน และคณะสงฆ์ ซึ่งได้มีการเปิดป้ายอย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ถือโอกาสตรวจเยี่ยมหมู่บ้านที่ได้รับการเสนอให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านสัมมาชีพ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา และ วิสาหกิจชุมชนมีดอรัญญิก บ้านต้นโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว เป็นหมู่บ้านที่มีการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน โดยยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959