ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี
ว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรม นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางรัชนี โพธิสัตยา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน จังหวัดกาญจนบุรี บริหารการจัดเก็บข้อมูล เป็นไปตามแนวทางและห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูล ตามเครื่องชี้วัด 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 โดยอาสาสมัครลงพื้นที่สอบถามข้อมูลตามครอบครัว จำนวนทั้งหมด 159945 ครัวเรือน ในพื้นที่ 910 หมู่บ้าน 94 ตำบล 13 อำเภอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบยืนยันและรับรองความถูกต้องจากระดับตำบล ระดับอำเภอละดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 เห็นชอบและอนุมัติให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องและร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้กว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานโดยมีเครื่องมือชี้วัดเป็นเครื่องมือ จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรม นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ และสื่อมวลชน รวม 150 คน กิจกรรมประกอบด้วย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ์ 22 รางวัล เวทีแลกเปลี่ยนประสบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ของผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ์ แนวทางการนำข้อมูล จปฐ /กชช 2 ค ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการ นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ศักดิ์ดา ทีมอาชญากรรม/ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959