ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่27 กรกฏาคม 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ด้านบริหาร ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) 82,233 หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ วงเงินรวม 16,446 ล้านบาทว่า ขณะนี้มีความก้าวหน้าการดำเนินงานดังนี้ หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการแล้วทั้งสิ้น 80,754 หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 91,384 โครงการ วงเงิน 16,107 ล้านบาท โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 79,378 หมู่บ้าน/ชุมชน 89,385 โครงการ วงเงิน 15,853 ล้านบาท และชุมชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,376 ชุมชน 1,999 โครงการ วงเงิน 254 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ และคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯกรุงเทพฯได้อนุมัติโครงการแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบและส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
โฆษกมท. กล่าวต่อว่า สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 5,038 หมู่บ้าน/ชุมชน 5,038 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 796,307,480 บาท โดยจังหวัดที่เบิกจ่ายแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100 คือ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งขั้นตอนหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ คณะผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุ จะดำเนินการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างตามโครงการฯ และจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ความเห็นชอบผลการดำเนินโครงการ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินจากบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน หลังจากนั้นคณะผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีจะถอนเงินจากธนาคารจ่ายให้ผู้รับจ้าง พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับจ้าง และปิดบัญชีแล้วส่งเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับทั้งหมดให้อำเภอตามระเบียบของทางราชการต่อไป

“ขณะนี้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ ที่ได้รับงบประมาณแล้ว และจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว ล้วนเกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ในพื้นที่ จะช่วยเพิ่มรายได้ และเกิดการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน” รองปลัดมท. กล่าว

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

Cr.@หนุ่ม

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959