ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“ชุมนุมลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2651 พร้อม นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และวิทยากรลูกเสือ
นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 กล่าวรายงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 และวัตถุประสงค์ขึ้นในครั้งนี้ ตามนโยบายของภาครัฐบาล โดยเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาโดยนำกิจกรรมลูกเสือ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้นักเรียนปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ สร้างคุณธรรม ปลูกฝังความอดทน และนำไปสู่การปฏิบัติที่นักเรียนจะได้พัฒนาครบในทุกด้านส่งเสริมให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข รวมถึงแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานในยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงกำหนดกิจกรรมการจัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 496 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้อำนวยการโรงเรียน 124 คน และวิทยากร จำนวน 120 คน เริ่มกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 เป็นระยะเวลา 3วัน 2 คืน ได้รับการสนับสนุน สถานที่จากโรงเรียนขาณุวิทยา และอีกหลายหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน
Cr: ภาพ/ข่าว อ.าสุเมธ บัวสำลี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959