ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียน หอวัง ได้จัดพิธี ประดับเข็มมงกุฎขัตติยะราชนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมชั้น 3 ทางโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ หรือ 60 พรรษา ทรงราชานุญาต ให้ชื่อโรงเรียนว่า นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 2

ปัจจุบันสังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้นพื้นฐานกระทรวงการศึกษาธิการโรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 119 /1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

และได้ประกาศตั้งขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2535 โดย กรมสามัญศึกษาได้กำหนดโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาส เจริญพระชนม์พรรษา ครบ 5 รอบ

เพื่อถวายเป็นพระราชการและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกคุณความดี พระองค์ท่านสืบไป อีกทั้งเป็นจุดสกัดไม่ให้นักเรียนในเขตปริมณฑลเข้าไปเรียนในเขตกรุงเทพฯ รุ่นใหญ่ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรของกรุงเทพฯได้อีกส่วนหนึ่งด้วย โรงเรียนได้รับพระราชทานคำนำหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถว่านวมินทราชินูทิศ และ ตราพระนามาภิไธยย่อ สก. เป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียน ตามด้วยโรงเรียนพี่เลี้ยง ขณะนั้นคือหอวัง และสถานที่ตั้งคือจังหวัดนนทบุรี จึงได้ชื่อว่า นวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี ในปีการศึกษา 2560

โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม ทำและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนกิจกรรมการจัดพิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมการจัดพิธีต่อเนื่องมาทุกปี

และได้รับความกรุณาจากร้อยเอกหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเป็นประธานในพิธีซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าวสืบต่อเนื่องไป

 

 

จากการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดในช่วงเวลากว่า 2 ศตวรรษที่ผ่านมา จนเป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 27 ของการก่อตั้งโรงเรียนการวางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งเป็นโจทก์อันท้าทาย ที่คณะผู้บริหารและคุณครูทุกคนต่างตระหนักและมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทุกด้านเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีกระบวนทัศนะทางการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และยั่งยืนสร้างวิถีการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ พัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐบาลสอดคล้องไปกับวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตภายใต้การขับเคลื่อนประเทศด้วย Thailand 4.0 ควบคู่ไปกับพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีเก่ง มีสุขมีศักยภาพกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

นายไพฑูร์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ซึ่ง ลูกน้ำตาล เหลือง ทุกคน ตะหนักถึงบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความรักภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ รัก ในศักดิ์ศรี มุ่งมั่นทำความดีให้สมกับที่เรา เรียก แทนตัวเองว่าลูกพระราชินี นักเรียนทุกคนเริ่มต้นการศึกษาในที่แห่งนี้อย่างมีความสุข บ่มเพาะตน ให้งามพร้อมสมดัง อัตลักษณ์ลูกหอวัง นนท์ที่ว่าเป็นลูก ที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และยังให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกและมีกิจกรรมหลายๆอย่าง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสได้แสดง ในกิจกรรมต่างๆโดยทางโรงเรียนและครูอาจารย์ได้ฝึกสอนให้เรียนรู้รายวิชาอาชีพเพื่อเป็นอนาคตของชาติ

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959