ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อบจ.พระนครศรีอยุธยา หนุนระบบทวิศึกษา การศึกษาแนวใหม่ ผสมหลักสูตรสายสามัญเข้ากับสายอาชีพ พร้อมรับวุฒิการศึกษา 2 ทาง เพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายจรัล ยุบรัมย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และ นายสิทธิชัย ทองมา กรรมการผู้จัดการ บริษัทครีเอท แมกคาโทรนิคส์ จำกัด ได้ร่วมกันเปิดโครงการและร่วมลงนาม MOU ในการดำเนินโครงการจัดการศึกษา “ระบบทวิศึกษา” หลักสูตรการศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียนร่วมกันระหว่างหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อผลิตนักเรียนที่มีความรู้รอบด้าน รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล กล่าวว่า การศึกษาระบบทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาสายอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าไปสอดแทรกให้แก่ผู้เรียนสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเรียนในสายอาชีพ เมื่อเรียนจบครบตามหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาทั้ง 2 วุฒิ คือ วุฒิ ม.6 และ ปวช. พร้อมกัน ทำให้ผู้จบการศึกษามีโอกาสในการมีงานทำมากกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ ได้เริ่มใช้ระบบการศึกษาดังกล่าวเข้ากับโรงเรียนป่าคาเจริญวิทยา ต.โคกช้าง อ.บางไทร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เข้ามาร่วมกันทำหลักสูตร โดยได้นำร่องเปิดสอนใน 2 สาขาแรก คือ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง และ สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ในปีการศึกษา 2561 และในขณะเดียวกัน บริษัทครีเอท แมกคาโทรนิคส์ จำกัด ก็จะเข้ามาให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต้องมี พร้อมทั้งมีค่าตอบแทนต่างๆ รวมถึงรับเข้าทำงานในโรงงานเมื่อเรียนจบ ทั้งนี้ จะทำให้ผลผลิตนักเรียน นักศึกษาที่ได้จากการศึกษาระบบดังกล่าว มีความรู้รอบด้าน มีคุณภาพ ทันต่อเทคโนโลยี และตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมในยุค ไทยแลนด์ 4.0

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959