ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อ.ต.ก.บุกหัวหินจัดงานสินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม ขอบคุณวีดีโอ จาก ททบ. 5 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นายสมบัติ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ (โต) นายประสิทธิ์ ลิ้มธรรมรักษ์ (เฮียฮ้อ) ได้จัดงานแสดงสินค้า จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาทิ เช่น ผ้าไหม ผ้าทอพื้นเมือง กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ส่งตรงถีงผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ระหว่าง  วันที่  25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561

ณ.ตลาด อ.ต.ก.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  นาย กมลวิศว์  แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ว่าด้วยเรื่องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนต่อไป ทางเราจึงได้จัดงาน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูป ได้คุณภาพมาตรฐาน จากแหล่งผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นายกมลวิศว์  แก้วแฝก  กล่าวต่อไปอีกว่า เราอยากเรียนเชิญพี่น้องชาวอำเภอหัวหิน ตลอดจนนักท่องเที่ยว จังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงาน ชมภายในงานมีการจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และชิมผลไม้ตามฤดูกาล รวมถึงกิจกรรมแสดงดนตรีทุกวัน และการจำหน่ายสินค้าจากทั่วทุกภูมิภาคสำหรับงานนี้ สินค้าเกษตรคุณภาพและกล้วยไม้งาม อ.ต.ก. จัดขึ้นในระหว่าง วันที่  25  พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561  ณ ตลาด อ.ต.ก.ห้วหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่เวลา  9.00 น. เป็นต้นไป

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์องค์กร สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ ยกระดับให้  “อ.ต.ก. เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2564” โดยนำร่องเปิด “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. หัวหิน” เพื่อเป็นช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรในการนำผลผลิตสินค้าเกษตรมาจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการตลาด การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร                                                                                                                             นอกจากนี้ภายใน ปี 2561 อ.ต.ก. มีนโยบายในการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. (Mini อ.ต.ก.) จำนวน 20 แห่ง ไปยังพื้นที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้มีความครอบคลุมทุกภาคของประเทศ  ซึ่งตลาด อ.ต.ก. หัวหิน เป็นอีกหนึ่งในพันธกิจของ อ.ต.ก.ในการสร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสู่พื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจและเหมาะสม เนื่องจากหัวหิน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง (ซอยหัวหิน 51) ซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพ ประกอบกับอำเภอหัวหินเป็นแหล่งเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

สือมวลชนหลายแขนง จำนวนมากร่วมทำข่าวกัน

นักท่องเที่ยวมีกำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอย ดังนั้นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. หัวหิน เพื่อเป็นแหล่งในการรับซื้อ จำหน่าย และกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ผู้บริโภค และได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61 ที่ผ่านมา

ทุเรียน ป่าละอู เป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อ ว่าอร่อยที่สุดของอำเภอ หัวหิน

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959