ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม2561 เวลา 18.00 น.นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมาเป็นประพิธีเปิดงานเทศกาลกินกุ้งกรานกรามและเกษตรแฟร์บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยคุณสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาด กำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายรวีโรจน์ ส่องศรี หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอต่างๆ มาร่วมงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม และเกษตรแฟร์กำแพงเพชร สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน กำหนดจัดงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม และเกษตรแฟร์กำแพงเพชร ระหว่าง วันที่ 4 ถึง 13 พฤษภาคม 2561 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และสนับสนุนสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล  นายธัชชัย  สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า จากการที่จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้จากการผลิตข้าว มันสำปะหลัง อ้อย กล้วยไข่ ให้หันมาประกอบอาชีพเสริม ด้วยการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม โดยการนำพันธุ์กุ้งก้ามกรามมาเลี้ยงในลำคลอง หนองบึง อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน หรือส่วนราชการต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พันธุ์กุ้งก้ามกรามได้เจริญเติบโตจนสามารถจับขึ้นมาประกอบอาหารประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดี จังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ร่วมมือกับส่วนราชการ ทุก ภาคส่วน จัดกิจกรรมเทศกาลกินกุ้งก้ามกรามและงานเกษตรแฟร์กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้งานดังกล่าวมีสีสันสร้างความตื่นตาตื่นใจ ภายในงานจึงได้กำหนดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการการเกษตร นิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดำริ การประกวดและแสดงผลผลิตทางการเกษตร จัดจำหน่ายพันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลาพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงการจำหน่ายอาหารปลอดภัย

จำหน่ายสอนค้าเกษตรอินทรีย์ จาก 11 อำเภอ ตลอดจนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก จำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประกอบด้วยการออกบูธ กุ้งเผา และประกวดน้ำจิ้มกุ้งรสแซ่บ การแข่งขันกินกุ้งก้ามกรามจากผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ทั้งชายและหญิง การแสดงดนตรีเวทีกลางทุกคืน การจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ ตลอดจนการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตให้ชมตลอดงาน

พงศภัค ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959