ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

รดน้ำดำหัวนักเรียนผู้สูงอายุตำบลกันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

นาย สมจิตร คำคุณเมือง ประธานสภาชมรมผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ ณ.อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียนผู้สูงอายุเขาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมี นายไพโรจน์ จันทร์สำเภา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และ คณะกรรมการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยคณะแพทย์ตำบลกันจุ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกับผู้สูงอายุ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญ และ ความจำเป็นอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตในวัยชรา

  ชมรมผู้สูงอายุตำบลกันจุ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2557 จากการประชุมสภาชมรมผู้สูงอายุเห็นควรดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลกันจุขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน ท้องถิ่น พร้อมเป็นการส่งเสริมการมีสุขภาพกายสุภาพใจกับผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้ง โรงเรียนสร้างสูขภาพผู้สูงอายุ ตำบลกันจุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุขภาพผู้สูงวัยตำบลกันจุ

   ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเชิญวิทยากรพิเศษมาร่วมบรรยายให้ความรู้อีกสองท่าน คุณ พิธพร วิพิธกาญจณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพัน และ คุณ กฤษพงศ์ สอนน้อย ที่ปรึกษาสมาคมชมรมผู้สูงอายุและสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์

    จากการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จอย่างสูง และ เป็นโครงการที่หน้าสนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในระดับประเทศต่อไป

ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959