ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 13เมษายน2561.เวลา 9.30 น.ณ. บริเวณวัดจันทาราม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง พร้อมด้วย นายอนันต์ ผลอำนวย อดีตสส.เขต 3 จังหวัดกำแพงเพชร นายแสน ผิวละออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง นาย ชัยวัฒ์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม นางสาวสำราญ อยู่ปาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม นายสมเกียรต ิเปลี่ยนทองคำ กำนันตำบลวังแขม คณะผู้บริหาร คณะสภาฯโรงเรียนผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี อสม.ราชการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลและผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้สูงอายและประชาชนุทั้ง 12 หมู่ของตำบลวังแขม ร่วมงาน วัฒนธรรม(วันสงกรานต์) และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ได้จัดงานในวันที่ 13 เมษายน 2561 ของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญกับการแสดงออกถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นอกเหนือจากการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ฯลฯ.
ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไปองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมจึงได้จัดโครงการวัฒนธรรม(วันสงกรานต์)และวันผู้สูงอายุขึ้น ทั้งนี้ได้บูรณาการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเช่น โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเช่น การบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
เวลา10.00 น.นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ วันวัฒนธรรม(วันสงกรานต์)และวันผู้สูงอายุประจำปี 2561
นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของบรรพบุรุษของไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีอันดีงามมีไว้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รำลึกถึงบุญคุณของบุพการี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ เกิดความอบอุ่นให้กับครอบครัว เพื่อสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป
หลังจากนั้นท่านนายอำเภอฯได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลบางแขม
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์จึงลั่นฆ้องเปิดงาน และร่วมชมการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมต่างๆในงานฯลฯช่วงบ่ายเป็นการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเสร็จพิธี

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959