ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดกำแพงเพชร ณ .สวนเกษตรโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร .ร่วมด้วย นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนครร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)อำเภอโกสัมพีนคร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่ง อสม. มีความสำคัญต่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยนำกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศตั้งแต่ปี 2521 มาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 39 ปี

มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมโดยชุมชนเพื่อชุมชนได้อย่างยั่งยืน กิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิก อสม.ร่วมกิจกรรม จำนวน 450 คน และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์ แก่ผู้เข้าร่วม กิจกรรมทุกคน
พงศภัค นสพ.ประชาไท

Cr.อสม.โกสัมพี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959