ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิด“เปลี่ยนภาระ…เป็นพลัง” สานรัก สานฝัน ปันอาชีพ เพื่อน้องบ้านนนทภูมิ 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กิจกรรม CSR : สานรัก สานฝัน ปันอาชีพ เพื่อน้องบ้านนนทภูมิ ในวันนี้ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) นั้น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้ดำเนินการภายใต้ หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันมีความคาดหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ท่ามกลางสถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัติ 
สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ได้นำหลักแนวคิดของ CSR ในประเด็น “การพัฒนาชุมชนและสังคม” มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยนำภารกิจในการเสริมสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มาสร้างพลังให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดการปฏิบัติงานที่ว่า “เปลี่ยนภาระ…เป็นพลัง” ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของพลังประชารัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย บุคลากรของศูนย์ฯ พร้อมด้วยครอบครัว ผู้เข้ารับการอบรมในสถาบัน ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมถึง บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ 
สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพที่ศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ ได้แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ การทำโดนัทจิ๋ว สลัดโรล และซูชิ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะเลือกเข้ากลุ่มได้ตามความสนใจ ซึ่งศูนย์ฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความสุขและรอยยิ้มจากการเป็นจิตอาสา ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบหรือช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม และที่สำคัญกลุ่มเป้าหมายน้องๆ บ้านนนทภูมิจะได้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปต่อยอดขยายผลสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในครอบครัว หรือเป็นต้นทุนในการทำงานเมื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป 

สมศักดิ์ ปากเกร็ด นสพ.ประชาไท
Cr.@ณรงค์ฤทธิ์ (ศ.พม)

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959