ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

“งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์”จังหวัดนนทบุรี ประจาปี พ.ศ.2561 และ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลเมืองบางศรีเมือง กาหนดจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติวรวิหาร ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนเกิดความรัก และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์หลายแขนง อาทิ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมมีลักษณะเฉพาะที่ถือเป็นเอกลักษณ์ประจารัชกาลที่เรียกว่า “สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม”

เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะจีน วัดที่ทรงสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ทรงสร้างอุทิศพระราชทานพระชนกและชนนีในสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชมารดา โดยทรงเลือกพื้นที่สร้างพระอารามในบริเวณป้อมเก่าริมฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นนิวาสสถานเดิมแห่งพระอัยกาและพระอัยกีของพระองค์ และ เป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลย ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระอัยกา พระอัยกี และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงแห่งพระองค์ จึงทรงพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า วัดเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้พระราชกรณียกิจที่สาคัญ คือ การนาสาเภาบรรทุกสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศจนได้รับพระราชทานสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการค้าไทย” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อบ้านเมืองและจังหวัดนนทบุรีอย่างอเนกอนันต์
ชาวจังหวัดนนทบุรี มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมรดกของชาติ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่แพร่หลายของประชาชน ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และชุมชนในท้องถิ่นตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จึงกาหนดจัด “งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี ประจาปี พ.ศ.2561 วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติวรวิหาร ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิดสุดตระการตา ชมขบวนแห่อัตลักษณ์ท้องถิ่นนนทบุรี แสดงทางศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง โขน คณะลิเก ลาตัด การแสดงอื่นๆ และการสาธิตของดีบ้านฉันมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ร่วมสนุกกับการประกวดถ่ายภาพ ประกวดรากลองยาว ประกวดราวงมาตรฐาน พร้อมเงินรางวัล เป็นต้น และการสเก็ตเหมือนของศิลปินต่างๆ บูธถ่ายภาพ รวมทั้งบริการเช่าชุดย้อนยุค ชิมอาหารเลิศรส ช็อปสินค้าตลาดประชารัฐ สินค้าราคาประหยัด เป็นต้น
ทีมข่าว นสพ.ประชาไท
Cr.@Phromporn🎀PR.นนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959