ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

  “โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่”
วันที่13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ. ศูนย์ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอคลองขลุง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ชุมชนอำเภอคลองขลุง นายอุทัย ทะริยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ /ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผอ.ลัดดา โพธิตุ้ย ผอ.คปภ.จังหวัดกำแพงเพชร นายสมเกียรติ เปลี่ยนทองคำ ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ที่ปรึกษา นส.สำราญ อยู่ปาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ที่ปรึกษา นายวิทยา วัฒณธัญการ กรรมการ/เรขานุการ และกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนอำเภอคลองขลุง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยประธานได้แจ้งมติ ครม. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยังยืน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิหน้าที่และกฎหมาย และแจ้งนโยบายการขับเคลื่อนโครงสร้างการระงับข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ ฯ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดีเด่น พร้อมพิจารณาแนวทางการบูรณาการของศูนย์ไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ผอ.ลัดดา โพธิตุ้ย ผอ.คปภ.จังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษา ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอำเภอคลองขลุง ได้ให้ความรู้เกียวกับการใช้สิทธิ ประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากผู้ประสบภัย และสิทธิผู้เสียหายจากอุบัติเหตุ ให้คณะกรรมการฯได้ ประชาสัมพันธ์ยกระดับการขับเคลื่อนเพื่อชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบและเข้าใจในการใช้สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

โดยที่ผ่านมาศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมีผลดำเนินการไกล่เกลี่ยได้เป็นจำนวนมาก และส่งต่อผู้เสียหายที่เข้าหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย เขารับความช่วยเหลือจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนในการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนและเป็นสื่อบุคคลในการชี้ช่องบอกทางตามบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของชุมชนให้สามารถดำเนินงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959