ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ 25 มกราคม 2561 ณ.ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านวังแขมเหนือ อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร ได้จัดโครงการ อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ เป็นการจัดหน่วยบริการประชาชนด้านต่างๆของอำเภอไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ 3 ตำบลวังแขม โดย มีกิจกรรมหลักในการให้บริการประชาชน ของหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ในการนี้ นายวิสิษฎ์ สุกลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง ได้เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวพบปะพี่น้องประชาชน และวัตถุประสงค์ในการจัดอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่.ตามนโยบายของภาครัฐ และกระทรวงมหาดไทย เผื่อกระจายการบริการประชาชนในด้านต่างๆของอำเภอ ..โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง
นายวัลลภ หรั่งเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายสมเกียรติ สุขพรสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง
นายปรารภ คันธวัน เกษตรอำเภอคลองขลุง
พ.ท. ปรเมศวร์ เกตุหอม สัสดีอำเภอ
ร.ท.โยธิน มีโภคา หัวหน้าชุดปฏิบัติการความเรียบร้อย
ร.ต.อ.โยทิน เนียมโสต รอง สว.(ป)สภ.คลองขลุง
นายวีระ เสือยิ้ม หัวหน้าแผนกบริการฯไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองขลุง
แพทย์หญิงกัญญาณัฐ เป้าศรีวงษ์ เภสัชกรปฏิบัติการโรงพยาบาลคลองขลุง
นางอุบลรัตน์ พึ่งไทย ส่วนงานปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง
นางสาวนุชจรินทร์ เพชรรัตน์ กิ่งกาดชาดอำเภอ
นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและส.อบต.ส่วนสำนักงานฯ
นายสมเกียรติ เปลี่ยนทองคำ กำนันตำบลวังแขมพร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์
นายภาสกร สัทธานนท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
และส่วนของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน

ตลอดจน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองขลุงโดย คุณภัทชญา ศรีปาน พัฒนาอำเภอคลองขลุง ได้จัดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ มีกลุ่มโอทอปของชุมชนและกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีได้นำสินค้านานาชนิดมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนของห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองขลุง (กศน.) ส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม และผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านในตำบลวังแขมมาจำหน่าย โดยที่หน่วยงานต่างที่เข้าร่วมงานอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ได้ให้ความรู้ต่างแต่ละของหน่วยงานนั้น ๆ ท่านนายอำเภอคลองขลุงได้เชิญชวนประชาชนและผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมหน่วยงานที่จัดบูธในงานตามซุ้มต่างๆ ถึงเวลาเที่ยง ได้ร่วมรับประทานอาหารกับหน่วยงานส่วนราชการพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959