ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

เปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 “พม.อยุธยา สานพลังประชารัฐ พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง”

เมื่อเวลา 10.30น. ดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 “พม.อยุธยา สานพลังประชารัฐ พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง” ณ โรงเรียน อนุบาทเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตำบล บ้านสร้าง อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี นาง กันตา ดีเติม ผู้อำนวยกาผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และนาย มโนช หัทยามาตย์ นายกเทศมนตรีตำบล บ้านสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการสังคม แก้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชาในกรณีไม่สามารถขอรับบริการของหน่วยงานราชการในวันทำการปกติ เพื่อตอบสนองนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและเพื่อให้เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคสังคม บุรณาการงานด้านบริการทางสังคม และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจน และด้อยโอกาสทางสังคม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม ปี2561 ภายใต้แนวคิด “พม.อยุธยา สานพลังประชารัฐ พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง”โดยเน้นกอจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคมและความต้องการของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วยกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์/มอบเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยุ่อาศัยคนพิการ/มอบเครื่องช่วยเหลือความพิการรถโยก/มอบเงินซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและเปิดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง รวมเงินทั้งสิ้น 304,000 บาท

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959