ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ดร. สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1ประจำปี 2561 ที่ เทศบาลตำบลปราสาททอง ตำบล ปราสาททอง อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนาย วรชัย หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมประชาชนและหน่อยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้จำนวนมาก

นาย วรชัย หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกจังหวัดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีละ4ครั้งเพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรและได้รับความรู้เทคโนโลยี นวัฒกรรมการผลิตทางเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ครั้งที่1ของปีงบประมาณ 2561 ภายในงานมีการใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน และอื่นๆรวมทั้งจำหน่วยผลิตภัณฑ์ OTOP ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการมางเกษตรไม่น้อยกว่า 300ราย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959