ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้”
วันที่12 มกราคม 2561 ณ.ตลาดสมหวัง (แยกตาซ่วน)อำเภอข าณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
บริเวณ ตลาดสมหวัง สี่แยกตาซ่วน สำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ดำเนินการจัดการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ขึ้นโดยมีภาคส่วนราชการมาร่วมเป็นเกียรติ ในการเปิดตลาดครั้งนี้เช่น
นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวลักษบุรี

นายธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี นายโสภาค ศรีเพชร ขนส่งขาณุวลักษบุรี นายรัฐพล ทิพย์สุวรรณ ท้องถิ่นอำเภอขาณุวลักษบุรี และคุณแม่สมหวัง ฤกษ์หร่าย เจ้าของตลาดสมหวัง ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชน และอาจารย์สุเมท บัวสำลี ได้ให้เกียรติเป็นพิธกรในการนี้

ท่าน ณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดตลาด ประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
โดย นายอัคเดช แจ้งอยู่ พัฒนาการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ข่าวรายงาน การเปิดตลาด ประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ตามนโยบายของภาครัฐบาล ภายใต้ การบูรณาการ ความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐเพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ตลาดใหม่รวมทั้งขยายพื้นที่ตลาดเดิม สำหรับรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าที่กระจายตัวอย่างทั่วถึงสามารถสนับสนุนพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆและ ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรีร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ได้ดำเนินการในรูปแบบของการตลาดประชารัฐ คนไทย ยิ้มได้ ไปจำนวน 1 แห่งโดยมีพิธีเปิด ไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 หน้าตลาดชัยพิทักษ์ ตำบลสลกบาตร ซึ่งขายทุกบ่ายวันอังคาร สำหรับวันนี้จะเป็นการเปิดตลาดประชารัฐ คนไทย ยิ้มได้ แห่งที่ 2 โดยมีผู้แจ้งความประสงค์จำหนายสินค้าจำนวน 20 ราย สินค้าทางการเกษตรจำนวน 10 ราย อาหารแปรรูปจำนวน 5 ราย สินค้า OTOP จำนวน 5 ราย ซึ่งในการดำเนินการในวันนี้ได้รับการสนับสนุนใช้พื้นที่ในการจัดตลาด จาก คุณแม่สมหวัง ฤกษ์หร่าย เจ้าของ” ตลาดสมหวัง”ตลาดตาช่วน ท่านธวัช ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรี ขาณุวรลักษบุรี ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับพิธีเปิด ตลาด ประชารัฐคนไทยยิ้มได้สาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี สนับสนุนผู้นำการแสดงแอโรบิกแดนซ์ ในการเปิดตลาดในวันนี้
วิโรจน์  นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959