ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ประชาสัมพันธ์ สุราษฎร์ธานี พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เมื่อวันที่10 มกราคม 2561 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติกล่าวพบปะและเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา โดยมีเป้าหมายเข้าร่วม เป็นกลุ่มเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จำนวน 70 คน

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันการทุจริตมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการที่แยบยล ยากที่จะติดตามได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ทั้งการป้องกันและปราบปราม โดยกลยุทธ์สำคัญที่นำมาใช้ คือ การกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการบูรณาการกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ในการนี้เพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานของรัฐและรัฐบาล ในการแก้ไขป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้สื่อออนไลน์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ขึ้น เพื่อขยายกลุ่มเครือข่ายเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และเป็นการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการใช้สื่อออนไลน์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้มีจิตสำนึก ตระหนักรู้ และให้ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายเยาวชนต้านโกง โดยช่วยสอดส่องดูแล เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานด้วยความโปร่งใส รวมทั้งมีการฝึกการใช้สมาร์ทโฟน และฝึกปฎิบัติ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำไปต่อยอดการใช้สื่อตามแนวทาง 4.0 ต่อไป.
ตุลา นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959