ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ณ. บริเวณ หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้องตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ 27 ธันวาคมพ. ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. กลุ่มจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กลุ่ม อปพร. นักเรียน เยาวชน และประชนทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรม โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” กิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าชุมชนตำบลวังหามแห โดย ระบบ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด รอบป่าชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


เวลา 13 .30 น.ได้รับเกียรติจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นประธานเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

“กิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน ตำบลวังหามแห ณ.บริเวณสระ 14 ไร่หมู่ที่ 7 บ้านหนองปล้อง ตลอดจนทั้งผู้มีเกียรติร่วมคณะพร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายสุเมธ บัวสำลี รองนายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรีและผู้มีเกียรติได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จากสภาพปัญหาของตำบลวังหามแหในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ทำการเกษตรเกิดความเสียหายและในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรจากปัญหาดังกล่าวนี้ นายไฉน อำไพริน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จึงได้ไปศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำ ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ณ.อบตเ.ก่าขาม จังหวัดอุบลราชธานี และได้นำแนวทางที่ได้ศึกษาดูงานมาปฏิบัติจริง โดยได้ทำ ธนาคาร น้ำใต้ดินระบบเปิด จำนวน 5 บ่อ และได้รับงบประมาณ การพัฒนากลุ่ม จังหวัดโครงการตามแนวทาง การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน อีก 14 บ่อ ระบบบ่อปิดอีกจำนวน 458 บ่อ จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งระบบ และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคำแหง มีแผนดำเนินงาน จัดทำต่อไปจนกว่า จะครอบคลุมทั้งตำบลจำนวน 3,000 บ่อ
หลังจากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญอธิบดีฯ ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนและกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วม ปฏิบัติ กิจกรรมัขั้นตอนของ ระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในบริเวณหมู่ที่ 7 บ้านหนองปล้อง และร่วมกัน ปลูกต้นไม้ พยุง ในครั้งนี้

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท กำแพงเพชร
Cr.สุเมธ บัวสำลี (สนท.) ภาพ ข่าว

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959