ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

 

 

วันนี้ วันที่ 2 ส.ค.60 เวลา 15.30 น. ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ให้กับอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรการกุศลเอกชน ดำเนินงานสาธารณกุศลและงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บและตาย ไม่เลือกเพศและวัย ตลอดรวมทั้งด้านการศึกษา โดยมีอาสาสมัครของมูลนิธิ ผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเป็นกำลังใจสำคัญส่วนหนึ่งในการปฎิบัติภารกิจ ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาให้อาสาสมัครของมูลนิธิ มีความรู้ความเข้าใจในงานอาสาสมัครอย่างถูกต้อง มีความสามารถ เพื่อปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ เพื่อสอดรับกับนโยบายข้างต้น มูลนิธิฯ จึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือข่ายและเป็นองค์กรที่ได้รับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ ) ให้เป็นองค์กรฝึกอบรมปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นสูง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ให้แก่อาสาสมัครของมูลนิธิฯ ขึ้น ปัจจุบัน อาสาสมัครได้สำเร็จการฝึกอบรม เป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์แล้วสามารถนำความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องจากการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร ไปใช่ในการช่วยเหลือบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้เจ็บป่วยและสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามที่ได้ ตั้งใจได้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจ การฝึกอบรมจัดจำนวน 10 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 410 คน และเนื่องด้วย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างเข้มงวด จึงทำให้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 142 คน โดยมีเกณฑ์การผ่านฝึกอบรม ดังนี้ 1.สอบผ่านภาคทฤษฎีอย่างน้อยร้อยละ 60 และผ่านการทดสอบสถานการณ์จำลอง อย่างน้อยร้อยละ 80 2.ฝึกทักษะภาคปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบทุกทักษะ 3.มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาอารมทั้งหมด 4.มีเจตคติที่ดีต่อการปฎิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 5.ได้รับการฝึกปฎิบัติงานในสถานการณ์จริง ( ภาคสนาม ) จำนวน 10 ครั้ง 6.มีคะแนนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 ด้าน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959