ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (ในฐานะประธานในที่ประชุม) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย นายจำเริญ โพธิยอด, นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข, นายลวรณ แสงสนิท และ นางบัณฑรโฉม แก้วสะอาด และ นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง เลขาในที่ประชุมฯ

แผนงานปี 2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง…

โดยมีวาระการประชุมในเรื่อง “รายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง” เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและเสนอแนะแผนงานในการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิเช่น กรมธนารักษ์, กรมสรรพสามิต, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), กรมบัญชีกลาง, กรมสรรพากร, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.), กรมศุลกากร

ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มีการกำหนดให้มีการตรวจ 3 ลักษณะ 1.การตรวจราชการตามภารกิจ / การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดประจำปี พ.ศ.2561 / การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ตามนโยบายของปลัดกระทรวงการคลัง 11 ด้าน 2.การตรวจราชการมาตรการ แผนงาน โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เป็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานมาตรการ แผนงาน โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลังของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังซึ่งได้เสนอแนะไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 3. การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจติดตามมาตรการแผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปว่า ให้หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของแต่ละกรม แต่ละหน่วยงานนำเสนอแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2561 ซึ่งตามนโยบายของปลัดกระทรวงการคลัง ประมาณต้นเดือนธันวาคม คณะผู้ตรวจราชการจะลงพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรับฟังแผนงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ติดตามโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งรายได้ต่างๆ จะนำมาพัฒนาประเทศต่อไป พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ…

รุ่ง นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959