ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (ในฐานะประธานในที่ประชุม) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย นายจำเริญ โพธิยอด, นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข, นายลวรณ แสงสนิท และ นางบัณฑรโฉม แก้วสะอาด และ นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง เลขาในที่ประชุมฯ

แผนงานปี 2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง…

โดยมีวาระการประชุมในเรื่อง “รายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง” เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและเสนอแนะแผนงานในการดำเนินงานของหน่วยงาน อาทิเช่น กรมธนารักษ์, กรมสรรพสามิต, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), กรมบัญชีกลาง, กรมสรรพากร, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.), กรมศุลกากร

ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มีการกำหนดให้มีการตรวจ 3 ลักษณะ 1.การตรวจราชการตามภารกิจ / การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดประจำปี พ.ศ.2561 / การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ตามนโยบายของปลัดกระทรวงการคลัง 11 ด้าน 2.การตรวจราชการมาตรการ แผนงาน โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เป็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงานมาตรการ แผนงาน โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลังของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังซึ่งได้เสนอแนะไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 3. การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจติดตามมาตรการแผนงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กล่าวสรุปว่า ให้หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของแต่ละกรม แต่ละหน่วยงานนำเสนอแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2561 ซึ่งตามนโยบายของปลัดกระทรวงการคลัง ประมาณต้นเดือนธันวาคม คณะผู้ตรวจราชการจะลงพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรับฟังแผนงานโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ติดตามโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งรายได้ต่างๆ จะนำมาพัฒนาประเทศต่อไป พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ…

รุ่ง นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959